วันพุธที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ศึกษาพุทธวจน ดาวน์โหลดเอกสาร เผยแพร่

ศึกษา พุทธวจน
มาร่วมกันสร้างความตั้งมั่นของพระสัทธรรม ด้วยการศึกษาพุทธวจน ธรรมวินัยที่ออกจากพระโอฏฐของพระผู้มีพระภาคเจ้า
หนังสือ (Download PDF Files)
พุทธ วจน ว่าด้วยคำสอนที่ชี้ชวน วิงวอน ว่ากล่าว และตักเตือน ให้ผู้ประพฤติปฏิบัติตั้งมั่นอยู่ในธรรมวินัย เหมาะสำหรับทุกๆคน ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา
พุทธวจน ว่าด้วยเรื่องของอริยสัจ ๔ ในส่วนของทุกข์ สมุทัย และนิโรธ เหมาะสำหรับทุกคนที่สนใจจะศึกษาแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา
3. พุทธวจน อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคปลาย พุทธวจน ว่าด้วยเรื่องของอริยสัจ ๔ ในส่วนของอริยมรรค เหมาะสำหรับทุกคนที่สนใจจะศึกษาแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา
วินัย สิกขาบทและข้อบัญญัติต่างๆสำหรับการประพฤติปฏิบัติของพระภิกษุ ในธรรมวินัยของพระผู้มีพระภาคเจ้า เหมาะสำหรับพระภิกษุและบุคคลทั่วไปที่สนใจด้านวินัยของพระภิกษุเอกสารเผยแผ่พุทธวจน (Download PDF Files)
พุทธวจน 1 ตามรอยธรรม
พุทธวจน 2 คู่มือโสดาบัน
พุทธวจน 4 มรรค(วิธีที่)ง่าย
พุทธวจน 3 ก้าวย่าง อย่างพุทธะ พุทธวจน 5 แก้กรรม
พุทธวจน 6 อานาปานสติ
พุทธวจน 7 ฆารวาสชั้นเลิศ
พุทธวจน 8 อินทรียสังวร
พุทธวจน 9 ปฐมธรรม
พุทธวจน 10 สาธยายธรรม

3 ความคิดเห็น:

  1. ขอแสดงความนับถือ

    ตอบลบ
  2. ขอบพระคุณมากๆเลยนะค่ะ

    ตอบลบ
  3. ขอบคุณมากครับ ที่ไม่หลงตามโลก เหมือนนักบวชทั้งหลาย

    ตอบลบ