เล่ม ๕ แก้กรรม


สารบัญ
สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับ “กรรม” 
รายละเอียดที่บุคคลควรทราบ เกี่ยวกับเรื่องกรรม

เหตุเกิดของ “กรรม” ว่าด้วยเหตุเกิดแห่งกรรม ๓ อย่าง


ประเภทของกรรม

แบ่งตามการกระทำและผลที่ได้รับ
อะไรคือกรรมเก่าและกรรมใหม่

กายนี้ เป็น “กรรมเก่า”
การทำกรรมทางใดมีโทษมากที่สุด
หลักการพิจารณาว่ากรรมชนิดนั้นควรทำหรือไม่
เมื่อจะกระทำ
เมื่อกระทำอยู่
เมื่อกระทำแล้ว
สัมมากัมมันตะ
สัมมากัมมันตะโดยปริยายสองอย่าง (โลกิยะ-โลกุตตระ)
ว่าด้วยลักษณะของสัมมากัมมันตะ
ลักษณะและวิบากแห่งสัมมากัมมันตะ
วิบากของผู้ทุศีล
ทุคติของผู้ทุศีล
สุคติของผู้มีศีล
กรรมที่ทำให้สิ้นกรรม (อริยมรรคมีองค์แปด)
ทาง ๒ สายที่ไม่ควรเดิน
อริยมรรคมีองค์แปด ทางแห่งความสิ้นกรรม
“สิ้นตัณหา ก็ สิ้นกรรม”
ข้อควรทราบเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องกรรม
ทุกข์เกิดเพราะมีเหตุปัจจัย
บาปกรรมเก่า ไม่อาจสิ้นได้ด้วยทุกรกิริยา
ความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้น ไม่ใช่ผลของกรรมเก่า
ลัทธิความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับกรรม ๓ แบบ
ลัทธิที่เชื่อว่าสุขและทุกข์เกิดจากกรรมเก่าอย่างเดียว
ลัทธิที่เชื่อว่าสุขและทุกข์เกิดจากเทพเจ้าบันดาลให้
ลัทธิที่เชื่อว่าสุขและทุกข์เกิดขึ้นเองลอยๆ ไม่มีอะไรเป็นเหตุ เป็นปัจจัย
เชื่อว่า “กรรม” เกิดขึ้นเองอันตรายอย่างยิ่ง

เรื่องเกี่ยวกับ “กรรม” ในเชิงปฏิจจสมุปบาท
ปฏิจจสมุปบาท ในฐานะเป็นกฎสูงสุดของธรรมชาติ
ความเกี่ยวข้องของกิเลส กรรม และวิบากกรรม
การกระทำกรรมที่เป็นไปเพื่อการสิ้นกรรม

ผู้ฉลาดในเรื่องกรรม

สิ่งที่ทำให้มีภพ
เหตุเกิดของทุกข์
ทำกรรมอะไรจึงเกิดมาแบบนี้
ทำไมคนที่ทำบาปกรรมอย่างเดียวกัน แต่รับวิบากกรรมต่างกัน
เหตุที่ทำให้มนุษย์เกิดมาแตกต่างกัน
เกี่ยวกับบุรพกรรมของการได้ลักษณะของมหาบุรุษ
และการบำเพ็ญบารมีในอดีตชาติ
กรรมที่ทำให้ได้รับผลเป็นความไม่ตกต่ำ
ชนชั้นวรรณะไม่ใช่สิ่งสำคัญ สำคัญที่การกระทำ
บุคคล ๔ จำพวก
ทำชั่วได้ชั่ว