เล่ม ๕ แก้กรรม


สารบัญ
สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับ “กรรม” 
๑ รายละเอียดที่บุคคลควรทราบ เกี่ยวกับเรื่องกรรม
๒ เหตุเกิดของ “กรรม” 
๓ ว่าด้วยเหตุเกิดแห่งกรรม ๓ อย่าง
๔ สิ่งที่ไม่ควรคิด

ประเภทของกรรม
๕ แบ่งตามการกระทำและผลที่ได้รับ
๖ อะไรคือกรรมเก่าและกรรมใหม่
๗ กายนี้ เป็น “กรรมเก่า”
๘ การทำกรรมทางใดมีโทษมากที่สุด

หลักการพิจารณาว่ากรรมชนิดนั้นควรทำหรือไม่
๙ เมื่อจะกระทำ
๑๐ เมื่อกระทำอยู่
๑๑ เมื่อกระทำแล้ว

ข้อควรทราบ เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องกรรม
๑๒ การพยากรณ์บุคคลอื่น ทำได้หรือไม่
๑๓ ทุกข์เกิดเพราะมีเหตุปัจจัย
๑๔ ทาง ๒ สายที่ไม่ควรเดิน
๑๕ บาปกรรมเก่า ไม่อาจสิ้นได้ด้วยการทรมานตนเอง
๑๖ สุข-ทุกข์ ที่ได้รับไม่ใช่ผลของกรรมเก่าอย่างเดียว

ลัทธิความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับกรรม ๓ แบบ
๑๗ ลัทธิที่เชื่อว่าสุขและทุกข์ เกิดจากกรรมเก่าอย่างเดียว
๑๘ ลัทธิที่เชื่อว่าสุขและทุกข์ เกิดจากเทพเจ้าบันดาลให้
๑๙ ลัทธิที่เชื่อว่าสุขและทุกข์เกิดขึ้นเองลอยๆ ไม่มีอะไรเป็นเหตุ เป็นปัจจัย
๒๐ เชื่อว่า “กรรม” ไม่มี อันตรายอย่างยิ่ง

เรื่องเกี่ยวกับ “กรรม” ในเชิงปฏิจจสมุปบาท
ปฏิจจสมุปบาท ในฐานะเป็นกฎสูงสุดของธรรมชาติ
ความเกี่ยวข้องของกิเลส กรรม และวิบากกรรม
การกระทำกรรมที่เป็นไปเพื่อการสิ้นกรรม

ผู้ฉลาดในเรื่องกรรม

สิ่งที่ทำให้มีภพ
เหตุเกิดของทุกข์
ทำกรรมอะไรจึงเกิดมาแบบนี้
ทำไมคนที่ทำบาปกรรมอย่างเดียวกัน แต่รับวิบากกรรมต่างกัน
๒๕ กรรมที่ทำให้ได้รับผลเป็นความไม่ตกต่ำ
๒๖ เหตุที่ทำให้มนุษย์เกิดมาแตกต่างกัน
เกี่ยวกับบุรพกรรมของการได้ลักษณะของมหาบุรุษ
และการบำเพ็ญบารมีในอดีตชาติ

ชนชั้นวรรณะไม่ใช่สิ่งสำคัญ สำคัญที่การกระทำ
บุคคล ๔ จำพวก
๓๓ ทำชั่วได้ชั่ว