วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ผลแห่งทานในปัจจุบันและสัมปรายะ

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ! พระผู้มีพระภาคทรงสามารถบัญญัติ
ผลแห่งทานที่จะพึงเห็นได้ในปัจจุบันหรือหนอ.
สามารถ สีหะ !
สีหะ ! ทายกผู้เป็นทานบดี ย่อมเป็นที่รักที่ชอบใจของชนเป็นอันมาก
แม้ข้อนี้เป็นผลแห่งทานที่จะพึงเห็นเอง.
อีกประการหนึ่ง สัปบุรุษผู้สงบย่อมคบหาทายกผู้เป็นทานบดี
แม้ข้อนี้ก็เป็นผลแห่งทานที่จะพึงเห็นเอง.
อีกประการหนึ่ง กิตติศัพท์อันงามของทายกผู้เป็นทานบดีย่อมขจร
แม้ข้อนี้ก็เป็นผลแห่งทานที่จะพึงเห็นเอง.
อีกประการหนึ่ง ทายกผู้เป็นทานบดี จะเข้าไปสู่ที่ประชุมใดๆ
คือที่ประชุมกษัตริย์ พราหมณ์ คหบดี สมณะ

ก็ย่อมเป็นผู้องอาจไม่เก้อเขินเข้าไป
แม้ข้อนี้ก็เป็นผลแห่งทานที่จะพึงเห็นเอง.

อีกประการหนึ่ง ทายกผู้เป็นทานบดี เมื่อตายไป
ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์

แม้ข้อนี้ก็เป็นผลแห่งทานที่จะพึงได้ในสัมปรายะ.

-บาลี ปญฺจก. อํ. ๒๒/๔๑/๓๔.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น