วันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2557

เจริญอานาปานสติ ชื่อว่าไม่เหินห่างจากฌาน

เจริญอานาปานสติ
เจริญอานาปานสติแม้ชั่วกาลเพียงลัดนิ้วมือ


 ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ถ้าภิกษุเจริญอานาปานสติแม้ชั่วกาลเพียงลัดนิ้วมือ
ภิกษุนี้เรากล่าวว่า
อยู่ไม่เหินห่างจากฌาน
ทำตามคำสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาท
ไม่ฉันบิณฑบาตของชาวแว่นแคว้นเปล่า
ก็จะป่วยกล่าวไปไยถึงผู้กระทำให้มากซึ่งอานาปานสตินั้นเล่า

 เอก.อํ.๒๐/๕๔-๕๕/๒๒๔