วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ลักษณะของการเกิด

สารีบุตร !  กำเนิด ๔ ประการเหล่านี้ มีอยู่. ๔ ประการ อย่างไรเล่า ? คือ :-
(๑)อัณฑชะกำเนิด (เกิดในไข่)
(๒)ชลาพุชะกำเนิด (เกิดในครรภ์)
(๓)สังเสทชะกำเนิด (เกิดในเถ้าไคล)
(๔)โอปปาติกะกำเนิด (เกิดผุดขึ้น)

สารีบุตร !  ก็อัณฑชะกำเนิด เป็นอย่างไรเล่า ?
 สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้น ชำแรกเปลือกแห่งฟองเกิด นี้เราเรียกว่า อัณฑชะกำเนิด.
สารีบุตร !  ชลาพุชะกำเนิด เป็นอย่างไรเล่า ?
สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นใด ชำแรกไส้ (มดลูก) เกิด นี้เราเรียกว่า ชลาพุชะกำเนิด.
สารีบุตร !  สังเสทชะกำเนิด เป็นอย่างไรเล่า ?
สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นใด ย่อมเกิดในปลาเน่า ในซากศพเน่า ในขนมบูด หรือในน้ำครำ ในเถ้าไคล  (ของสกปรก) นี้เราเรียกว่า สังเสทชะกำเนิด.
สารีบุตร !  โอปปาติกะกำเนิด เป็นอย่างไรเล่า ?
เทวดา สัตว์นรก มนุษย์บางจำพวก และเปรตบางจำพวก นี้เราเรียกว่า โอปปาติกะกำเนิด.

สารีบุตร !  เหล่านี้แล กำเนิด ๔ ประการ.

-บาลี มู. ม. ๑๒/๑๔๖/๑๖๙.


ลักษณะของการเกิด กำเนิด ๔, สังเสทชะ, ชลาพุชะ, , อัณฑชะ, โอปปาติกะ,

ลักษณะของการเกิด กำเนิด ๔, สังเสทชะ, ชลาพุชะ, , อัณฑชะ, โอปปาติกะ,

ลักษณะของการเกิด กำเนิด ๔, สังเสทชะ, ชลาพุชะ, , อัณฑชะ, โอปปาติกะ,


ลักษณะของการเกิด กำเนิด ๔, สังเสทชะ, ชลาพุชะ, , อัณฑชะ, โอปปาติกะ,


ลักษณะของการเกิด กำเนิด ๔, สังเสทชะ, ชลาพุชะ, , อัณฑชะ, โอปปาติกะ,