เล่ม ๒ คู่มือโสดาบัน


สารบัญ
๑. แว่นส่องความเป็นพระโสดาบัน
๒. พระโสดาบันเป็นใคร (นัยที่หนึ่ง)
๓. พระโสดาบันเป็นใคร (นัยที่สอง)
๔. พระโสดาบันประกอบพร้อมแล้ว ด้วยอริยมรรคมีองค์แปด
๕. หลักเกณฑ์พยากรณ์ภาวะโสดาบันของตนเอง
๖. พระโสดาบัน รู้จักปัญจุปาทานขันธ์
๗. พระโสดาบัน รู้จักอินทรีย์หก
๘. โสดาปัตติมรรค ๒ จำพวก
๙. โสดาปัตติผล
๑๐. พระโสดาบันเป็นผู้บริบูรณ์ในศีล (ปาฎิโมกข์) ได้พอประมาณในสมาธิและปัญญา
๑๑. พระโสดาบันละสังโยชน์ได้สามข้อมีสามจำพวก
๑๒. ละสังโยชน์สาม และกรรมที่พาไปอบาย คือโสดาบัน
๑๓. พระโสดาบันมีญาณหยั่งรู้ เหตุให้เกิดขึ้นและเหตุให้ดับไป ของโลก
๑๔. พระโสดาบันคือผู้เห็นชัดรายละเอียดแต่ละสายของปฏิจจสมุปบาท ตลอดทั้งสายโดยนัยแห่งอริยสัจสี่(เห็นตลอดสาย นัยที่หนึ่ง)
๑๕. พระโสดาบันคือผู้เห็นชัดรายละเอียดแต่ละสายของปฏิจจสมุปบาท ตลอดทั้งสายโดยนัยแห่งอริยสัจสี่(เห็นตลอดสาย นัยที่สอง)
๑๖. ผู้รู้ปฏิจจสมุปบาทแต่ละสาย โดยนัยแห่งอริยสัจสี่ทั้งปัจจุบัน อดีต อนาคต ชื่อว่าโสดาบัน ( ญาณวัตถุ ๔๔ )
๑๗. ผู้รู้ปฏิจจสมุปบาทแต่ละสายถึง “เหตุเกิด” และ “ความดับ” ทั้งปัจจุบัน อดีต อนาคต ก็ชื่อว่าโสดาบัน(ญาณวัตถุ ๗๗)
๑๘. ผู้มีธัมมญาณและอัน ๎วยญาณ (พระโสดาบัน)
๑๙. ผู้สิ้นความสงสัย (พระโสดาบัน)ในกรณีของความเห็นที่เป็นไปในลักษณะยึดถือตัวตน
๒๐. ผู้สิ้นความสงสัย (พระโสดาบัน)ในกรณีของความเห็น ที่เป็นไปในลักษณะขาดสูญ
๒๑. ผลแห่งความเป็นโสดาบัน
๒๒. ความเป็นโสดาบัน ประเสริฐกว่าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ
๒๓. ความเป็นพระโสดาบัน ไม่อาจแปรปรวน
๒๔. สิ่งที่ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ (พระโสดาบัน)ทำไม่ได้โดยธรรมชาติ
๒๕. ฐานะที่เป็นไปไม่ได้สำหรับผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ(พระโสดาบัน) นัยที่หนึ่ง
๒๖. ฐานะที่เป็นไปไม่ได้ สำหรับผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ(พระโสดาบัน) นัยที่สอง
๒๗. ฐานะที่เป็นไปไม่ได้ สำหรับผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ(พระโสดาบัน) นัยที่สาม
ธรรมะแวดล้อม
(หมวดธรรมที่ช่วยสร้างความเข้าใจแต่ไม่ได้ระบุถึงความเป็นโสดาบันโดยตรง)
๒๘. อริยมรรคมีองค์แปด
๒๙. คำที่ใช้เรียกแทนความเป็นพระโสดาบัน
๓๐. สังโยชน์สิบ
๓๑. อริยญายธรรม คือการรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาท
๓๒. ฝุ่นปลายเล็บ (พอรู้อริยสัจ ทุกข์เหลือน้อยขนาดฝุ่นติดปลายเล็บเทียบปฐพี)
๓๓. สามัญญผลในพุทธศาสนาเทียบกันไม่ได้ กับในลัทธิอื่น
๓๔. ลักษณะแห่งผู้เจริญอินทรีย์ขั้นอริยะ
๓๕. พระโสดาบันกับพระอรหันต์ต่างกัน ในการเห็นธรรม
๓๖. พระโสดาบันกับพระอรหันต์ต่างกัน ในการเห็นธรรม(อีกนัยหนึ่ง)
๓๗. ความลดหลั่นแห่งพระอริยบุคคลผู้ปฏิบัติอย่างเดียวกัน
๓๘. คนตกน้ำ ๗ จำพวก (ระดับต่าง ๆ แห่งบุคคลผู้ถอนตัวขึ้นจากทุกข์)
๓๙. คนมีกิเลสตกนรกทั้งหมดทุกคน จริงหรือ ? (บุคคลที่มีเชื้อเหลือ ๙ จำพวก)
๔๐. ผลแปดประการอันเป็นภาพรวมของความเป็นพระโสดาบัน
๔๑. ระวังตายคาประตูนิพพาน !
๔๒. ธรรมเป็นเครื่องอยู่ของพระอริยเจ้า
๔๓. ผู้สามารถละอาสวะทั้งหลายในส่วนที่ละได้ด้วยการเห็น
๔๔. สัมมาทิฏฐิโลกุตตระ นานาแบบ(ตามคำพระสารีบุตร)

พระสูตรที่ค้นคว้าเพิ่มเติม
๔๕. คุณสมบัติพระโสดาบัน (นัยที่ ๑)
๔๖. คุณสมบัติพระโสดาบัน (นัยที่ ๒)
๔๗. คุณสมบัติพระโสดาบัน (นัยที่ ๓)
๔๘. คุณสมบัติพระโสดาบัน (นัยที่ ๔)
(โสตาปัตติยังคะ ๔ จำแนกด้วยอาการ ๑๐)
๔๙. อานิสงส์ของธรรม ๔ ประการ
๕๐. ผู้ตั้งอยู่ในเสขภูมิ
๕๑. คุณธรรมของผู้ต่ำกว่าโสตาปัตติมรรคและเป็นเหตุให้ไม่ไปสู่อบายในชาตินั้น
๕๒. ธรรม ๗ ประการของผู้ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผล