วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

กฎธรรมชาติ


อิมัส๎มิง สะติ อิทัง โหติ;
เมื่อสิ่งนี้ “มี” สิ่งนี้ ย่อมมี

อิมัสสุปปาทา อิทัง อุปปัชชะติ;
เพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น

อิมัส๎มิง อะสะติ อิทัง นะ โหติ;
เมื่อสิ่งนี้ “ไม่มี” สิ่งนี้ ย่อมไม่มี

อิมัสสะ นิโรธา อิทัง นิรุชฌะติ.
เพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงดับไป


นิทาน. สํ. ๑๖/๘๔/๑๕๔.

กฎธรรมชาติ, อิทัปปัจยตา, ปฏิจจสมุปบาท,

กฎธรรมชาติ, อิทัปปัจยตา, ปฏิจจสมุปบาท,

กฎธรรมชาติ, อิทัปปัจยตา, ปฏิจจสมุปบาท,

กฎธรรมชาติ, อิทัปปัจยตา, ปฏิจจสมุปบาท,

กฎธรรมชาติ, อิทัปปัจยตา, ปฏิจจสมุปบาท,

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น