วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559

รัตนะที่หาได้ยาก

เจ้าลิจฉวีทั้งหลาย !  ความปรากฏขึ้นแห่งรัตนะ ๕ ประการ หาได้ยากในโลก.
๕ ประการ อย่างไรเล่า ? คือ :-

(๑) ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะ 
(๒) บุคคลผู้แสดงธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว
(๓) บุคคลผู้รู้แจ้งธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว อันผู้อื่นแสดงแล้ว
(๔) บุคคลผู้รู้แจ้งธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว อันผู้อื่นแสดงแล้ว ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม
(๕) กตัญญูกตเวทีบุคคล
เจ้าลิจฉวีทั้งหลาย !  ความปรากฏขึ้นแห่งรัตนะ ๕ ประการนี้แล หาได้ยากในโลก.

-บาลี ปญฺจก. อํ. ๒๒/๒๖๖/๑๙๕.

รัตนะหาได้ยากในโลก

รัตนะที่หาได้ยาก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น