วันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2559

โลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์

สุภัททะ !   ในธรรมวินัยใด  ไม่มีอริยมรรคมีองค์แปด
สมณะที่หนึ่ง (พระโสดาบัน) ก็หาไม่ได้ในธรรมวินัยนั้น;
แม้สมณะที่สอง (พระสกทาคามี) ก็หาไม่ได้;
แม้สมณะที่สาม (พระอนาคามี) ก็หาไม่ได้;
แม้สมณะที่สี่ (พระอรหันต์) ก็หาไม่ได้ในธรรมวินัยนั้น.

สุภัททะ !   ในธรรมวินัยนี้แล มีอริยมรรคมีองค์แปด
สมณะที่หนึ่ง (พระโสดาบัน) ก็หาได้ในธรรมวินัยนี้;
แม้สมณะที่สอง (พระสกทาคามี) ก็หาได้;
แม้สมณะที่สาม (พระอนาคามี) ก็หาได้;
แม้สมณะที่สี่ (พระอรหันต์) ก็หาได้ในธรรมวินัยนี้.

สุภัททะ !   ถ้าภิกษุทั้งหลายเหล่านี้ จะพึงอยู่โดยชอบไซร้ 
โลกก็จะไม่ว่างจากพระอรหันต์ทั้งหลาย  แล.

บาลี มหา. ที. ๑๐/๑๗๕/๑๓๘.

โลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์
โลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น