เล่ม ๑๙ สัตว์

 


สารบัญ
ว่าด้วยสัตว์

1.เหตุที่เรียกว่า “สัตว์” 
2.เพราะไม่รู้อริยสัจ สัตว์จึงท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัฏ 
3.สัตว์ผู้มีอวิชชา ได้ท่องเที่ยวไปแล้วตลอดกาลยืดยาวนาน 
4.สังสารวัฏ ไม่ปรากฏที่สุด แก่สัตว์ผู้มีอวิชชา 
5.สัตว์ทั้งหลายถูกสังโยชน์ คือ ตัณหา ผูกมัดแล้วย่อมแล่นไป ท่องเที่ยวไป 
6.หมู่สัตว์ถูกนิวรณ์ คือ อวิชชา หุ้มห่อแล้วย่อมแล่นไป ท่องเที่ยวไป 
7.วิญญาณ ไม่ใช่สิ่งที่แล่นไป ท่องเที่ยวไป 
8.ตัณหา คือ เชื้อแห่งการเกิด 
9.เครื่องนำไปสู่ภพ 
10.ความมีขึ้นแห่งภพ (นัยที่ ๑) 
11.ความมีขึ้นแห่งภพ (นัยที่ ๒) 
12.ภพ ๓ (กามภพ รูปภพ อรูปภพ)
13.กำเนิด ๔ 
14.คติ ๕ 
15.สัตตาวาส ๙ (ที่อยู่ ที่อาศัยของสัตว์)
16.วิญญาณฐิติ ๗ (ที่ตั้งอยู่ของวิญญาณ)
17.การได้อัตตา ๓ อย่าง
18.การก้าวลงสู่ครรภ์ ๔ 
19.การก้าวลงสู่ครรภ์ของสัตว์ผู้เกิดในครรภ์ 
20.เมื่อการก้าวลงสู่ครรภ์มีอยู่ นามรูปย่อมมี
21.การก่อตัวของนามรูปในท้องมารดา
22.สัตว์ตั้งอยู่ในครรภ์ได้อย่างไร 
23.เหตุให้ได้ความเป็นหญิงหรือชาย 
24.พัฒนาการของสัตว์ที่มาเกิดเป็นมนุษย์ สมัยโลกกลับเจริญขึ้น 
25.เพราะระลึกย้อนหลังได้จำกัด จึงมีความเห็นที่ต่างกัน
26.สัตว์ทั้งหลาย เป็นทายาทแห่งกรรม
27.หมู่สัตว์ ผู้เป็นไปตามกรรม (นัยที่ ๑)
28.หมู่สัตว์ ผู้เป็นไปตามกรรม (นัยที่ ๒) 
29.โรคสองอย่าง 
30.เบ็ด ๖ ตัว เพื่อฆ่าสัตว์ทั้งหลาย
31.สิ่งที่ใครๆ ในโลกไม่ได้ตามปรารถนา 
32.สิ่งที่ควรพิจารณาเนืองๆ
33.สัตว์กลับมาเกิดเป็นมนุษย์มีน้อย เพราะไม่รู้อริยสัจ

ปัญหาที่ไม่ควรถาม 
34.ถ้ามัวรอให้รู้เรื่องที่ไม่จำเป็นเสียก่อน ก็ตายเปล่า
35.ตถาคตสอนเรื่องทุกข์ และความดับไม่เหลือของทุกข์ 
36.ปัญหาที่ไม่ควรถาม (นัยที่ ๑) 
37.ปัญหาที่ไม่ควรถาม (นัยที่ ๒)
38.พระอรหันต์ไปเกิดหรือไม่ไปเกิด
39.ตถาคตพ้นแล้วจากอุปาทานขันธ์ ๕ 
40.ความเกิดขึ้น และความดับแห่งทุกข์ 
41.อัตถิตาและนัตถิตา
42.โสดาบัน เป็นผู้หมดความสงสัยในฐานะ ๖ ประการ และในอริยสัจ ๔ 
43.สังขตลักษณะ-อสังขตลักษณะ 
44.ธรรมชาติ อันไม่เกิดแล้ว อันปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้แล้ว มีอยู่

ทางเพื่อพ้นจากความเป็นสัตว์ 
45.ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อละขาดซึ่งภพ
46.เหตุปัจจัยเพื่อความเศร้าหมอง และความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลาย 
47.ธาตุ ๔ มีอัสสาทะ อาทีนวะ และนิสสรณะ
48.ขันธ์ ๕ มีอัสสาทะ อาทีนวะ และนิสสรณะ 
49.ความพรากจากโยคะ ๔ 
50.ความดับสนิทไม่เหลือของโลก หาพบในกายนี้
51.ยาถ่ายอันเป็นอริยะ 
52.สิ่งที่ปุถุชนยึดถือ 
53.ขันธ์ ๕ ไม่ใช่ของเรา
54.อายตนะภายใน ๖ ไม่ใช่ของเรา 
55.อายตนะภายนอก ๖ ไม่ใช่ของเรา 
56.จิต มโน วิญญาณ ไม่ใช่ของเรา 
57.อะไรๆ ก็ไม่ใช่ของเรา
58.ขันธ์ ๕ ไม่ใช่ตัวตนของเรา (นัยที่ ๑)
59.ขันธ์ ๕ ไม่ใช่ตัวตนของเรา (นัยที่ ๒) 
60.ขันธ์ ๕ ไม่ใช่ตัวตนของเรา (นัยที่ ๓)
61.ย่อมทำลาย ย่อมไม่ก่อขึ้น ย่อมละทิ้ง ย่อมไม่ถือเอาซึ่งขันธ์ ๕
62.อายตนะภายใน ๖ ไม่ใช่ตัวตนของเรา
63.อายตนะภายนอก ๖ ไม่ใช่ตัวตนของเรา 
64.วิญญาณ ๖ ไม่ใช่ตัวตนของเรา 
65.ผัสสะ ๖ ไม่ใช่ตัวตนของเรา
66.เวทนา ๖ ไม่ใช่ตัวตนของเรา 
67.สัญญา ๖ ไม่ใช่ตัวตนของเรา 
68.สัญเจตนา ๖ ไม่ใช่ตัวตนของเรา
69.ตัณหา ๖ ไม่ใช่ตัวตนของเรา
70.ธาตุ ๖ ไม่ใช่ตัวตนของเรา
71.เมื่อละอวิชชาได้ ความเห็นว่า เรามีอยู่ ย่อมไม่มี

*****

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น