วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ภพแม้ชั่วขณะดีดนิ้วมือก็ยังน่ารังเกียจ

ภิกษุทั้งหลาย. ! คูถ แม้นิดเดียว
ก็เป็นของมีกลิ่นเหม็น ฉันใด,
ภิกษุทั้งหลาย. ! สิ่งที่เรียกว่า ภพ (ผลแห่งภวตัณหา) ก็ฉันนั้นเหมือนกัน,
แม้มีประมาณน้อยชั่วลัดนิ้วมือเดียว 
ก็ไม่มีคุณอะไรที่พอจะกล่าวได้.

เอก. อํ. ๒๐ / ๔๖ / ๒๐๓.

(ในสูตรถัดไป ได้ตรัสอุปมาด้วยมูตร ด้วยน้ำลาย ด้วยหนอง ด้วยโลหิตโดยทำนองเดียวกัน
๒๐ / ๔๖ / ๒๐๔)
.

พุทธวจน มรรควิธีที่ง่าย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น