วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ผลจากความไม่มีธรรมะของมนุษย์ (อย่างเบา)

ภิกษุ ทั้งหลาย. ! สมัยใด ราชา (ผู้ปกครอง) ทั้งหลายไม่ตั้งอยู่ในธรรม,
สมัยนั้น ราชยุตต์ (ข้าราชการ) ทั้งหลาย
ก็ไม่ตั้งอยู่ในธรรม;
เมื่อ ราชยุตต์ทั้งหลาย ไม่ตั้งอยู่ในธรรม,
พราหมณ์
และคหบดีทั้งหลาย ก็ไม่ตั้งอยู่ในธรรม;
เมื่อ พราหมณ์และคหบดีทั้งหลาย ไม่ตั้งอยู่ในธรรม,
ชาวเมืองและชาวชนบททั้งหลาย ก็ไม่ตั้งอยู่ในธรรม;
เมื่อ ชาวเมืองและชาวชนบททั้งหลาย ไม่ตั้งอยู่ในธรรม,

ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ ก็มีปริวรรต (การเคลื่อนที่,การหมุนเวียน) ไม่สม่ำเสมอ;
เมื่อ ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ มีปริวรรตไม่สม่ำเสมอ,
ดาวนักษัตรและดาวทั้งหลาย ก็มีปริวรรตไม่สม่ำเสมอ;

เมื่อ ดาวนักษัตรและดาวทั้งหลาย มีปริวรรตไม่สม่ำเสมอ,
คืนและวัน ก็มีปริวรรตไม่สม่ำเสมอ;

เมื่อ คืนและวัน มีปริวรรตไม่สม่ำเสมอ,
เดือนและ
ปักษ์ ก็มีปริวรรตไม่สม่ำเสมอ;
เมื่อ เดือนและปักษ์ มีปริวรรตไม่สม่ำเสมอ,
ฤดู
และปี ก็มีปริวรรตไม่สม่ำเสมอ;
เมื่อ ฤดูและปี มีปริวรรตไม่สม่ำเสมอ,
ลม (ทุกชนิด)
ก็พัดไปไม่สม่ำเสมอ;
เมื่อ ลม (ทุกชนิด) พัดไปไม่สม่ำเสมอ,
ปัญชสา (ระบบ
แห่งทิศทางลมอันถูกต้อง) ก็แปรปรวน;
เมื่อ ปัญชสา แปรปรวน, เทวดาทั้งหลาย ก็ระส่ำระสาย;
เมื่อ เทวดาทั้งหลาย ระส่ำระสาย, ฝนก็ตกลงมาอย่างไม่เหมาะสม;
เมื่อ ฝนตก ลงมาอย่างไม่เหมาะสม, พืชพรรณข้าวทั้งหลาย ก็แก่และสุกไม่สม่ำเสมอ;

ภิกษุ ทั้งหลาย. ! เมื่อมนุษย์ทั้งหลาย บริโภคพืชพรรณ
ข้าวทั้งหลายอันมีความแก่และสุกไม่สม่ำเสมอ
ก็กลายเป็น
ผู้มีอายุสั้น ผิวพรรณทราม ทุพพลภาพและมีโรคภัยไข้เจ็บมาก.

(ข้อความต่อไปนี้ ได้ตรัสถึงภาวะการณ์ที่ตรงกันข้าม
ผู้
ศึกษาพึงทราบโดยนัยตรงกันข้าม ตลอดสาย)

จตุกฺก. อํ ๒๑/๙๗/๗๐.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น