วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

วิธีการสาธยายธรรมให้แจ่มแจ้งได้นาน และข้อควรระวัง

วิธีการสาธยายธรรมให้แจ่มแจ้งได้นาน
ไม่ฟุ้งซ่าน ไม่ถูกเหนี่ยวรั้ง ย่อมรู้ย่อมเห็นอุบายเป็นเครื่องสลัด

ออกซึ่งนิวรณ์ทั้งห้า (กามราคะ, พยาบาท, ถีนมิทธะ, อุทธัจจกุกกุจจะ,วิจิกิจฉา)
ทำให้รู้เห็นประโยชน์ตามที่เป็นจริง
สํ. มหาวาร. ๑๙/๑๖๖/๖๐๓

ข้อควรระวังและวิธีป้องกันในการสาธยายธรรม

.....อีกอย่างหนึ่ง, ภิกษุ ทำการสาธยายธรรม ตามที่ฟัง
ได้เรียนมาโดยพิสดาร, แต่เธอไม่รู้ทั่วถึงความหมายอันยิ่งแห่งธรรมนนั้ ๆ
ด้วยปัญญา. ภิกษุนี้ เราเรียกว่า ผู้มากด้วยการสวด (นัก สวด) ยังมิใช่
ธรรมวิหารี (ผู้อยู่ด้วยธรรม)....

....เธอไม่ใช้วันทั้งวันให้เปลืองไปด้วยการเรียนธรรมนั้นๆ
ไม่เริดร้างจากการหลีกเร้น, ประกอบตามซึ่งธรรมเป็นเครื่องสงบใจ
ในภายในเนืองๆ. ภิกษุอย่างนี้แล ชื่อว่า ธรรมวิหารี (ผู้อยู่ด้วยธรรม)....
อํ. ปญฺจก. ๒๒/๙๙-๑๐๐/๗๓-๗๔

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น