วันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ปัญญา สติ กับนามรูปดับ เพราะวิญญาณดับ

“ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ ! 
ข้าพระองค์กราบทูลถามแล้ว
ขอพระองค์จงตรัสบอกธรรมนั้น คือ
ปัญญาและสติกับนามรูป แก่ข้าพระองค์เถิด; 
ปัญญาและสติกับนามรูปนั้น จะดับไปที่ไหน ?”.

อชิตะ !  ท่านถามปัญหานั้นข้อใด
เราจะแก้ปัญหา ข้อนั้นแก่ท่าน :
นามและรูป ย่อมดับไม่เหลือในที่ใด,
ปัญญาและสติกับนามรูปนั้น ก็ย่อมดับไปในที่นั้น,
เพราะความดับไปแห่งวิญญาณ แล.

-บาลี สุตฺต. ขุ. ๒๕/๕๓๐/๔๒๕. ,
-บาลี จูฬนิ.ขุ. ๓๐/๒๐/๘๐.,
-บาลี จูฬนิ. ขุ. ๓๐/๒๑/๘๕.

พุทธวจน ก้าวย่างอย่างพุทธะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น