วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

จาคะ (การบริจาค) เป็นอย่างไร

คหบดี ! ก็จาคสัมปทา (ความถึงพร้อมด้วยการบริจาค)
เป็นอย่างไร
อริยสาวกในธรรมวินัยนี้  
มีใจปราศจากมลทินคือ ความตระหนี่  อยู่ครองเรือน
มีการบริจาคอันปล่อยอยู่เป็นประจำ
มีฝ่ามืออันชุ่ม ยินดีในการสละ เป็นผู้ควรแก่การขอ
ยินดีในการให้และการแบ่งปัน นี้เรียกว่า จาคสัมปทา.

-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๘๕/๖๑.

2 ความคิดเห็น: