วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2559

เหตุที่ทำให้ได้พระนามว่า“อรหันตสัมมาสัมพุทธะ”

ภิกษุทั้งหลาย !
ความจริงอันประเสริฐ ๔ อย่างเหล่านี้ มีอยู่,
สี่อย่างเหล่าไหนเล่า ?
สี่อย่างคือ
ความจริงอันประเสริฐ คือทุกข์ ;
ความจริงอันประเสริฐ คือเหตุให้เกิดทุกข์ ;
ความจริงอันประเสริฐ คือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ ;
ความจริงอันประเสริฐ คือทางดำาเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ :
นี้แล ความจริงอันประเสริฐ ๔ อย่าง.
ภิกษุทั้งหลาย !
เพราะได้ตรัสรู้ตามความเป็นจริง
ซึ่งความจริงอันประเสริฐ ๔ อย่างเหล่านี้แล
ตถาคตจึงมีนามว่า
“อรหันตสัมมาสัมพุทธะ” ดังนี้.
ภิกษุทั้งหลาย ! เพราะเหตุนั้น ในกรณีนี้
พวกเธอทั้งหลาย พึงกระทำาความเพียรเพื่อให้รู้ว่า
“นี้ทุกข์ ; นี้เหตุให้เกิดทุกข์ ;
นี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ ;
นี้ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์”
ดังนี้แล.
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๔๓/๑๗๐๓.

พุทธวจน ตถาคต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น