วันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2559

เป็นทุกข์เพราะติดอยู่ในอายตนะ

ภิกษุทั้งหลาย !  เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
มีรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์
เป็นที่รื่นรมย์ใจ
ยินดีแล้วในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์
บันเทิงด้วยรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์.
ภิกษุทั้งหลาย !  เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
ย่อมอยู่เป็นทุกข์
เพราะความเปลี่ยนแปลง เสื่อมสลาย
และความดับไปของรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์.

-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๑๖๑/๒๑๘.
พุทธวจน ก้าวย่างอย่างพุทธะ
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น