วันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ทาง ๒ สายที่ไม่ควรเดิน

ภิกษุทั้งหลาย ! 
มีสิ่งที่แล่นดิ่งไปสุดโต่ง (อนฺตา) อยู่ ๒ อย่าง
ที่บรรพชิตไม่ควรข้องแวะด้วย.
สิ่งที่แล่นดิ่งไปสุดโต่งนั้นคืออะไร ? คือ

การประกอบตนพัวพันอยู่ด้วยความใคร่ในกามทั้งหลาย
(กามสุขัลลิกานุโยค)
อันเป็นการกระทำที่ยังต่ำ
เป็นของชาวบ้าน
เป็นของชั้นบุถุชน
ไม่ใช่ของพระอริยเจ้า
ไม่ประกอบด้วยประโยชน์,

และการประกอบความเพียรในการทรมานตนให้ลำบาก
(อัตตกิลมถานุโยค)

อันนำมาซึ่งความทุกข์
ไม่ใช่ของพระอริยเจ้า
ไม่ประกอบด้วยประโยชน์,
สองอย่างนี้แล.

ภิกษุทั้งหลาย ! 
ข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลาง 
(มัชฌิมาปฏิปทา)
ที่ไม่ดิ่งไปหาสิ่งสุดโต่งสองอย่างนั้น
เป็นข้อปฏิบัติที่ตถาคตได้ตรัสรู้เฉพาะแล้ว
เป็นข้อปฏิบัติทำให้เกิดจักษุ
เป็นข้อปฏิบัติทำให้เกิดญาณ
เป็นไปเพื่อความสงบ
เพื่อความรู้อันยิ่ง
เพื่อความตรัสรู้พร้อม
เพื่อนิพพาน.

ภิกษุทั้งหลาย !  ข้อปฏิบัติที่เป็นทางสายกลาง
ที่ไม่ดิ่งไปหาที่สุดโต่งสองอย่างนั้น เป็นอย่างไรเล่า ? 

ภิกษุทั้งหลาย ! 
ข้อปฏิบัติอันเป็นทางสายกลางนั้นคือ
ข้อปฏิบัติอันเป็นหนทางอันประเสริฐ
ประกอบอยู่ด้วยองค์แปดประการ
นี่เอง.
แปดประการ คืออะไรเล่า ?  คือ :-
สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ  สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ
สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ.


-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๒๘/๑๖๖๔.

พุทธวจน แก้กรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น