วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2559

กรณีของคฤหัสถ์ หากเห็นโทษโดยความเป็นโทษ ให้ทำคืนตามธรรม

(กรณีตัวอย่างของพระเจ้าอชาตศัตรูที่ทำการฆ่าบิดาของตนเอง)
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ! โทษได้ครอบงำหม่อมฉัน ซึ่งเป็นคนเขลา คนหลง คนไม่ฉลาด
หม่อมฉันได้ปลงพระชนม์ชีพพระบิดาผู้ดำรงธรรม
เป็นพระราชาโดยธรรมเพราะเหตุแห่งความเป็นใหญ่
ขอพระผู้มีพระภาคจงทรงรับทราบความผิดของหม่อมฉันโดยเป็นความผิด
เพื่อสำรวมระวังต่อไปด้วยเถิด.

มหาราช !  จริงทีเดียว
ความผิดได้ครอบงำพระองค์ซึ่งเป็นคนเขลา คนหลง คนไม่ฉลาด
พระองค์ได้ปลงพระชนม์ชีพพระบิดาผู้ดำรงธรรม
เป็นพระราชาโดยธรรม เพราะเหตุแห่งความเป็นใหญ่
แต่เพราะพระองค์ทรงเห็นความผิดโดยเป็นความผิด
แล้วทรงสารภาพตามเป็นจริง ฉะนั้น
เราขอรับทราบความผิดของพระองค์ไว้
ก็การที่บุคคลเห็นโทษโดยความเป็นโทษ
แล้วทำคืนตามธรรม
ถึงความสำรวมระวังต่อไป
นี้เป็นความเจริญในอริยวินัยของผู้นั้น.

-บาลี มหา. ที. ๙/๑๑๒/๑๓๙.

พุทธวจน เดรัจฉานวิชา

1 ความคิดเห็น: