วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ฤกษ์ดี ยามดี ในแบบพุทธวจน

ภิกษุทั้งหลาย !
สัตว์เหล่าใดประพฤติสุจริตด้วยกาย
ประพฤติสุจริตด้วยวาจา
ประพฤติสุจริตด้วยใจ
ในเวลาเช้า

เวลาเช้าก็เป็นเวลาเช้าที่ดีของสัตว์เหล่านั้น.
สัตว์เหล่าใดประพฤติสุจริตด้วยกาย
ประพฤติสุจริตด้วยวาจา
ประพฤติสุจริตด้วยใจ
ในเวลาเที่ยง

เวลาเที่ยงก็เป็นเวลาเที่ยงที่ดีของสัตว์เหล่านั้น.
สัตว์เหล่าใดประพฤติสุจริตด้วยกาย
ประพฤติสุจริตด้วยวาจา
ประพฤติสุจริตด้วยใจ
ในเวลาเย็น
เวลาเย็นก็เป็นเวลาเย็นที่ดีของสัตว์เหล่านั้น.

สัตว์ทั้งหลายประพฤติชอบในเวลาใด
เวลานั้นชื่อว่าเป็นฤกษ์ดี
มงคลดี สว่างดี รุ่งดี ขณะดี ยามดี
และบูชาดีในพรหมจารีบุคคลทั้งหลาย.

-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๓๗๘/๕๙๕.

พุทธวจน เดรัจฉานวิชา


พุทธวจน เดรัจฉานวิชา

พุทธวจน เดรัจฉานวิชา

พุทธวจน เดรัจฉานวิชา

พุทธวจน เดรัจฉานวิชา
พุทธวจน เดรัจฉานวิชา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น