วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ผู้ประสบบุญใหญ่

ภิกษุ ทั้งหลาย. ! นักบวชผู้มีศีล เข้าไปสู่สกุลใด
มนุษย์ทั้งหลายในสกุลนั้น ย่อมประสบบุญเป็นอันมากด้วยฐานะ ๕ อย่าง.
ฐานะ ๕ อย่างอะไรบ้างเล่า ? ๕ อย่าง คือ :-

(๑) ในสมัยใด จิตของมนุษย์ทั้งหลาย
ย่อม
เลื่อมใส เพราะได้เห็นนักบวชผู้มีศีล ซึ่งเข้าไปสู่สกุล,
ในสมัยนั้น สกุลนั้น ชื่อว่า ปฏิบัติข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อสวรรค์.
(๒) ในสมัยใด มนุษย์ทั้งหลาย
พากันต้อนรับ
กราบไหว้ ให้อาสนะแก่นักบวชผู้มีศีล ซึ่งเข้าไปสู่สกุล,
ในสมัยนั้น สกุลนั้น ชื่อว่า ปฏิบัติข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อการเกิดในสกุลสูง.
(๓) ในสมัยใด มนุษย์ทั้งหลาย
กำจัดมลทินคือ
ความตระหนี่เสียได้ในนักบวชผู้มีศีล ซึ่งเข้าไปสู่สกุล,
ในสมัยนั้น สกุลนั้น ชื่อว่า ปฏิบัติข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อการได้เกียรติศักดิ์อันใหญ่.
(๔) ในสมัยใด มนุษย์ทั้งหลาย
ย่อมแจกจ่ายทาน
ตามสติ ตามกำลังในนักบวชผู้มีศีล ซึ่งเข้าไปสู่สกุล,
ในสมัยนั้น สกุลนั้น ชื่อว่า ปฏิบัติข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อการได้โภคทรัพย์ใหญ่.
(๕) ในสมัยใด มนุษย์ทั้งหลาย
ย่อมไต่ถาม
สอบสวน ย่อมฟังธรรมในนักบวชผู้มีศีล ซึ่งเข้าไปสู่สกุล,
ในสมัยนั้น สกุลนั้น ชื่อว่า ปฏิบัติข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อการได้ปัญญาใหญ่.

ภิกษุ ทั้งหลาย. ! นักบวชผู้มีศีล เข้าไปสู่สกุลใด,
มนุษย์ทั้งหลายในสกุลนั้น ย่อมประสบบุญเป็นอันมาก
ด้วยฐานะ ๕ อย่างเหล่านี้ แล.
ปญฺจก. อํ. ๒๒/๒๗๑/๑๙๙.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น