วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2554

พระโสดาบัน รู้จักอินทรีย์หก

ภิกษุทั้งหลาย. ! อินทรีย์ ๖ อย่างเหล่านี้ มีอยู่.
๖ อย่างอะไรเล่า ? ๖ อย่างคือ
จักขุนทรีย์ โสตินทรีย์
ฆานินทรีย์ ชิวหินทรีย์
กายินทรีย์ มนินทรีย์

ภิกษุทั้งหลาย. ! เมื่อใดแล อริยสาวก
มารู้จักความก่อขึ้นแห่งอินทรีย์หกเหล่านี้,
รู้จักความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งอินทรีย์หกเหล่านี้,
รู้จักรสอร่อยของอินทรีย์ทั้งหกเหล่านี้
รู้จักโทษอันร้ายกาจของอินทรียทั้งหกเหล่านี้
ทั้งรู้จักอุบายที่ไปให้พ้นอินทรีย์ทั้งหกเหล่านี้, ตามที่ถูก ที่จริง;
ภิกษุทั้งหลาย. ! เมื่อนั้นแหละ อริยสาวกนั้น เราเรียกว่า
เป็น พระโสดาบัน ผู้มีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดา เที่ยงแท้
ต่อพระนิพพาน จักตรัสรู้ธรรมได้ในกาลเบื้องหน้า.
มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๗๑/๙๐๒-๙๐๓.

________________
๑. อินทรีย์ แปลว่า อำนาจหรือความเป็นใหญ่; เมื่อรวมกับคำว่า ตา (จักขุนทรีย์)
ก็จะหมายถึง ความเป็นใหญ่ในเรื่องการมองเห็น หรือ ก็คือความเป็นใหญ่ใน
หน้าที่นั้น ๆ (เช่นการได้ยิน, การได้กลิ่น, ...)

พุทธวจน คู่มือโสดาบัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น