วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ธรรมดาของโลก

มีลาภ เสื่อมลาภ
มียศ เสื่อมยศ
นินทา สรรเสริญ
สุข และ ทุกข์
แปดอย่างนี้เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงในหมู่มนุษย์
ไม่ยั่งยืนมีความแปรปรวนเป็นธรรมดา.
ผู้มีปัญญา มีสติ รู้ความข้อนี้แล้ว
ย่อมเพ่งอยู่ในความแปรปรวน
เป็นธรรมดาของโลกธรรมนั้น.
อฏฐก. อํ. ๒๓/๑๕๙/๙๖.

พุทธวจน ปฐมธรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น