วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

อย่าหูเบา

(๑) อย่าถือเอาว่าจริง
เพราะเหตุสักว่าฟังตาม ๆ กันมา (อนุสฺสว)
(๒) อย่าถือเอาว่าจริง
เพราะเหตุสักว่ากระทำตาม ๆ กันมา (ปรมฺปร)
(๓) อย่าถือเอาว่าจริง
เพราะเหตุสักว่าเล่าลือกันอยู่ (อิติกิร)
(๔) อย่าถือเอาว่าจริง
เพราะเหตุสักว่ามีที่อ้างในปิฎก (ปิฎกสมฺปทาย)
(๕) อย่าถือเอาว่าจริง
เพราะเหตุสักว่าการใช้เหตุผลทางตรรกคาดคะเน (ตกฺกเหตุ)
(๖) อย่าถือเอาว่าจริง
เพราะเหตุสักว่าการใช้เหตุผลทางนัยะสันนิฏฐาน (นยเหตุ)
(๗) อย่าถือเอาว่าจริง
เพราะเหตุสักว่าการตรึกตามอาการ (อาการปริวิตกฺก)
(๘) อย่าถือเอาว่าจริง
เพราะเหตุสักว่าทนต่อการเพ่งแห่งทิฏฐิ (ทิฏฺฐินิชฺฌานกฺขนฺติ)
(๙) อย่าถือเอาว่าจริง
เพราะเหตุสักว่าฟังดูน่าเชื่อ (ภพฺพรูปตา)
(๑๐) อย่าถือเอาว่าจริง
เพราะเหตุสักว่าสมณะผู้พูดเป็นครูของตน (สมโณ โน ครุ)
ติก. อํ. ๒๐/๒๔๒/๕๐๕.


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น