วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ผู้ฉลาดในเรื่องกรรม

บุคคลเป็นพราหมณ์เพราะชาติ (กำเนิด) ก็หา
มิได้ ; จะมิใช่พราหมณ์เพราะชาติก็หามิได้ :
บุคคลเป็นพราหมณ์ เพราะกรรม ;
ไม่เป็นพราหมณ์ ก็เพราะกรรม.
บุคคลเป็นชาวนา ก็เพราะกรรม ;
เป็นศิลปิน ก็เพราะกรรม,
บุคคลเป็นพ่อค้า ก็เพราะกรรม ;
เป็นคนรับใช้ ก็เพราะกรรม,
บุคคลแม้เป็นโจร ก็เพราะกรรม ;
เป็นนักรบ ก็เพราะกรรม,
บุคคลเป็นปุโรหิต ก็เพราะกรรม ;
แม้เป็นพระราชา ก็เพราะกรรม,
บัณฑิตทั้งหลาย ย่อมเห็นซึ่งกรรมนั้น ตามที่
เป็นจริงอย่างนี้
ชื่อว่า เป็นผู้เห็นซึ่งปฏิจจสมุปบาท เป็นผู้ฉลาด
ในเรื่องวิบากแห่งกรรม.
โลก ย่อมเป็นไปตามกรรม หมู่สัตว์ย่อมเป็นไป
ตามกรรม
สัตว์ทั้งหลาย มีกรรมเป็นเครื่องรึงรัด เหมือนลิ่ม
สลักขันยึดรถที่กำลังแล่นไปอยู่ .....
สุ.ขุ. ๒๕/๔๕๗/๓๘๒.


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น