วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

กฏอิทัปปัจจยตา หรือ หัวใจปฏิจจสมุปบาท

อิมสฺมึ สติ อิทํ โหติ
เมื่อสิ่งนี้ มี สิ่งนี้ ย่อมมี

อิมสฺสุปฺปาทา อิทํ อุปฺปชฺชติ
เพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น

อิมสฺมึ อสติ อิทํ นโหติ
เมื่อสิ่งนี้ ไม่มี สิ่งนี้ ย่อมไม่มี

อิมสฺส นิโรธา อิทํ นิรุชฺฌติ
เพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้ จึงดับไป
ม. ม. ๑๓/๓๕๕/๓๗๑.
นิทาน.สํ. ๑๖/๘๔/๑๕๔,...ฯลฯ...

พุทธวจน ก้าวย่างอย่างพุทธะ

ก้าวย่างอย่างพุทธะ

3 ความคิดเห็น:

  1. ขอ..อนุโมทนา..กราบขอบพระคุณ พระรัตนไตร ในความเมตตา ที่ให้มากมายอย่างประมาณค่ามิได้..สาธุๆๆ

    ตอบลบ
  2. ขออนุโมทนากับทุกท่านขอรับที่เผยแพร่ธรรมะของพระศาสดา

    ตอบลบ