วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

สิ่งที่ทำให้มีภพ

“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ! พระองค์ตรัสอยู่ว่า ‘เครื่อง
นำไปสู่ภพ เครื่องนำไปสู่ภพ’
ดังนี้, ก็เครื่องนำไปสู่ภพ
เป็นอย่างไร ? พระเจ้าข้า ! และความดับไม่เหลือของเครื่อง
นำไปสู่ภพนั้น เป็นอย่างไรเล่า ? พระเจ้าข้า !”
ราธะ ! ฉันทะ (ความพอใจ) ก็ดี ราคะ (ความ
กำหนัด) ก็ดี นันทิ (ความเพลิน) ก็ดี ตัณหา (ความทะยาน
อยาก) ก็ดี และอุปายะ (กิเลสเป็นเหตุ เข้าไปสู่ภพ) และ
อุปาทาน (ความถือมั่นด้วยอำนาจกิเลส) อันเป็นเครื่องตั้งทับ
เครื่องเข้าไปอาศัย และเครื่องนอนเนื่องแห่งจิตก็ดี ใด ๆ
ในรูป ในเวทนา ในสัญญา ในสังขารทั้งหลาย และใน
วิญญาณ ; กิเลสเหล่านี้นี่เราเรียกว่า ‘เครื่องนำไปสู่ภพ’
ความดับไม่เหลือของเครื่องนำไปสู่ภพมีได้
เพราะความดับไม่เหลือของกิเลส มีฉันทราคะเป็นต้น
เหล่านั้นเอง.

ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๓๓/๓๖๘.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น