วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ละความเพลิน จิตหลุดพ้น

สมฺมา ปสฺสํ นิพฺพินฺทติ
เมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้อง ย่อมเบื่อหน่ายนนฺทิกฺขยา ราคกฺขโย
เพราะความสิ้นไปแห่งนันทิ จึงมีความสิ้นไปแห่งราคะราคกฺขยา นนฺทิกฺขโย
เพราะความสิ้นไปแห่งราคะ จึงมีความสิ้นไปแห่งนันทินนฺทิราคกฺขยา จิตฺตํ สุวิมุตฺตนฺติ วุจฺจตีติ
เพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่า “จิตหลุดพ้นแล้วด้วยดี” ดังนี้.


สฬา. สํ. ๑๘/๑๗๙/๒๔๕-๖.

ละความเพลิน จิตหลุดพ้น ละนันทิ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น