วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

สิ่งที่พระศาสดาถือว่าเป็นความอัศจรรย์

อานนท์ ! เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ เธอพึงจำ
สิ่งอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีมาแต่ก่อนของตถาคต ข้อนี้ไว้.
อานนท์ ! ในกรณีนี้คือ :-
เวทนา เป็นของแจ่มแจ้งแก่ตถาคต
แล้วจึงเกิดขึ้น แล้วจึงตั้งอยู่ แล้วจึงดับไป
สัญญา เป็นของแจ่มแจ้งแก่ตถาคต
แล้วจึงเกิดขึ้น แล้วจึงตั้งอยู่ แล้วจึงดับไป
วิตก เป็นของแจ่มแจ้งแก่ตถาคต
แล้วจึงเกิดขึ้น แล้วจึงตั้งอยู่ แล้วจึงดับไป
อานนท์ ! เธอจงทรงจำสิ่งอันน่าอัศจรรย์ไม่เคย
มีมาแต่ก่อนของตถาคตข้อนี้แล.
อุปริ. ม. ๑๔/๒๕๔/๓๗๙.

สิ่งที่พระศาสดาถือว่าเป็นความอัศจรรย์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น