วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

อาการเกิดดับแห่งเวทนา

ภิกษุ ทั้งหลาย. ! เวทนา ๓ อย่างเหล่านี้
เกิดมาจากผัสสะ มีผัสสะเป็นมูล
มีผัสสะเป็นเหตุ มีผัสสะเป็นปัจจัย.
๓ อย่างเหล่าไหนเล่า ? ๓ อย่างคือ :-
สุขเวทนา, ทุกขเวทนา, อทุกขมสุขเวทนา.
ภิกษุ ทั้งหลาย. ! เพราะ อาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนา สุขเวทนาย่อมเกิดขึ้น;
เพราะ ความดับแห่งผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนานั้น
สุขเวทนาอันเกิดขึ้นเป็นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่ง
สุขเวทนานั้น ย่อมดับไป ย่อมระงับไป.

(ในกรณีแห่ง ทุกขเวทนา และ อทุกขมสุขเวทนา ก็ได้
ตรัสไว้ด้วยถ้อยคำมีนัยยะอย่างเดียวกัน).

ภิกษุ ทั้งหลาย. ! เปรียบเหมือน เมื่อไม้สีไฟสองอัน
สีกัน ก็เกิดความร้อนและเกิดไฟ, เมื่อไม้สีไฟสองอัน
แยกกัน ความร้อนก็ดับไปสงบไป.
ภิกษุ ทั้งหลาย. ! ฉันใดก็ฉันนั้น :
เวทนาทั้งสามนี้ ซึ่งเกิดจากผัสสะ
มีผัสสะเป็นมูล มีผัสสะเป็นเหตุ มีผัสสะเป็นปัจจัย
อาศัยผัสสะแล้วย่อมเกิดขึ้น, ย่อมดับไปเพราะผัสสะดับ,
ดังนี้แล.
สฬา. สํ. ๑๘/๒๖๖/๓๘๙-๓๙๐.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น