วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

เข้าใจธรรมเพียงบทเดียว ก็เพียงพอ

คามณิ !
... เพราะเหตุว่า
ถึงแม้เขาจะเข้าใจธรรม
ที่เราแสดงสักบทเดียว
นั่นก็ยังจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล
และความสุขแก่ชนทั้งหลายเหล่านั้น
ตลอดกาลนาน

สฬา. สํ. ๑๘/๓๘๗/๖๐๓.

คามณิ เข้าใจธรรมเพียงบทเดียวก็เพียงพอ
เพิ่มคำอธิบายภาพ
เข้าใจธรรมเพียงบทเดียว ก็เพียงพอ

พุทธวจน ปฐมธรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น