วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

เจริญสมาธิให้ได้อย่างน้อยวันละ ๓ ครั้ง

ภิกษุ ทั้งหลาย. ! ชาวร้านตลาดที่ประกอบด้วยองค์
๓ ประการ เป็นผู้ควรเพื่อจะได้ผลกำไรที่ยังไม่ได้ หรือ
เพื่อทำผลกำไรที่ได้รับอยู่แล้ว ให้งอกงามออกไป.
๓ ประการ อย่างไรเล่า ?
ภิกษุ ทั้งหลาย. ! ๓ ประการ คือ ชาวร้านตลาด ในกรณี
นี้ย่อมจัด ย่อมทำกิจการงานอย่างดีที่สุดในเวลาเช้า ย่อม
จัดย่อมทำกิจการงานอย่างดีที่สุดในเวลากลางวัน ย่อม
จัดย่อมทำกิจการงานอย่างดีที่สุดในเวลาเย็น. ภิกษุ ทั้งหลาย. !
ชาวร้านตลาดที่ประกอบด้วยองค์ ๓ ประการเหล่านี้แล
เป็นผู้ควรเพื่อจะได้ผลกำไรที่ยังไม่ได้ หรือเพื่อทำผลกำไร
ที่ได้รับอยู่แล้วให้งอกงามออกไป นี้ฉันใด
ภิกษุ ทั้งหลาย. ! ข้อนี้ก็ฉันเหมือนกัน ภิกษุที่
ประกอบด้วยธรรม ๓ ประการ เป็นผู้ควรเพื่อจะบรรลุ
กุศลธรรมที่ยังไม่บรรลุ หรือเพื่อทำกุศลธรรมที่บรรลุแล้ว
ให้งอกงามยิ่งขึ้นไป.
๓ ประการ อย่างไรเล่า ?
ภิกษุ ทั้งหลาย. ! ๓ ประการ คือ ภิกษุในกรณีนี้
ย่อมกำหนดสมาธินิมิตโดยเอื้อเฟื้อในเวลาเช้า;
ย่อมกำหนดสมาธินิมิตโดยเอื้อเฟื้อในเวลากลางวัน;
ย่อมกำหนดสมาธินิมิตโดยเอื้อเฟื้อในเวลาเย็น.

ภิกษุ ทั้งหลาย. !
ภิกษุที่ประกอบด้วยธรรม ๓ ประการเหล่านี้แล
ย่อมเป็นผู้ควรเพื่อจะบรรลุกุศลธรรมที่ยังไม่บรรลุ
หรือเพื่อทำกุศลธรรมที่บรรลุแล้วให้งอกงามยิ่งขึ้นไป.
ติก. อํ. ๒๐/๑๔๕/๔๕๘.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น