วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

แบบปฏิบัติสบาย ประสพผลเร็ว

ภิกษุ ทั้งหลาย. ! ในกรณีนี้ ภิกษุ เพราะสงัดจาก
กามและอกุศลธรรมทั้งหลาย จึงบรรลุปฐมฌาน
ทุติยฌาน... ตติยฌาน... จตุตถฌาน
... แล้วแลอยู่.
ภิกษุนั้นเข้าไปอาศัยธรรม เป็นกำลังของพระ
เสขะ ๕ ประการเหล่านี้อยู่ คือ สัทธาพละ หิริพละ
โอตตัปปพละ วิริยพละ ปัญญาพละ
;
แต่ อินทรีย์ ๕ ประการเหล่านี้ของเธอนั้น
ปรากฏว่ามีประมาณยิ่ง
คือ สัทธินทรีย์ วิริยินทรีย์
สตินทรีย์ สมาธินทรีย์ ปัญญินทรีย์. เพราะเหตุที่
อินทรีย์ทั้งห้าเหล่านี้มีประมาณยิ่ง ภิกษุนั้นจึง บรรลุ
อนันตริยกิจ
เพื่อความสิ้นอาสวะได้เร็ว :
ภิกษุ ทั้งหลาย. ! นี้เรียกว่า ปฏิบัติสบาย รู้ได้เร็ว.
ภิกษุ ทั้งหลาย. ! เหล่านี้แล ปฏิปทา ๔ ประการ.
จตุกฺก. อํ. ๒๑ / ๒๐๒ / ๑๖๓.

1 ความคิดเห็น:

 1. แบบปฏิบัติสบาย ประสพผลเร็ว
  ภิกษุ ทั้งหลาย. ! ในกรณีนี้ ภิกษุ เพราะสงัดจาก
  กามและอกุศลธรรมทั้งหลาย จึงบรรลุปฐมฌาน
  ทุติยฌาน... ตติยฌาน... จตุตถฌาน ... แล้วแลอยู่.
  ภิกษุนั้นเข้าไปอาศัยธรรม เป็นกำลังของพระ
  เสขะ ๕ ประการเหล่านี้อยู่ คือ สัทธาพละ หิริพละ
  โอตตัปปพละ วิริยพละ ปัญญาพละ ;
  แต่ อินทรีย์ ๕ ประการเหล่านี้ของเธอนั้น
  ปรากฏว่ามีประมาณยิ่ง คือ สัทธินทรีย์ วิริยินทรีย์
  สตินทรีย์ สมาธินทรีย์ ปัญญินทรีย์. เพราะเหตุที่
  อินทรีย์ทั้งห้าเหล่านี้มีประมาณยิ่ง ภิกษุนั้นจึง บรรลุ
  อนันตริยกิจ เพื่อความสิ้นอาสวะได้เร็ว :
  ภิกษุ ทั้งหลาย. ! นี้เรียกว่า ปฏิบัติสบาย รู้ได้เร็ว.
  ภิกษุ ทั้งหลาย. ! เหล่านี้แล ปฏิปทา ๔ ประการ.
  จตุกฺก. อํ. ๒๑ / ๒๐๒ / ๑๖๓.

  ตอบลบ